Đại diện TNTT Lãng Vân mừng sinh nhật – Bổn mạng Xứ Đoàn TNTT Giáo Xứ Trung Đồng

Ngày 4 tháng 9 năm 2020, 50 bạn Hiệp Sĩ – Dự Trưởng – Huynh Trưởng đại diện cho TNTT Xứ Đoàn Maria Goretti đã tới Xứ đoàn Teresa Calcutta mừng Xứ đoàn tròn 5 tuổi.

Nguyện xin anh cả Giê-su là vị huynh trưởng tối cao, thánh Teresa Calcutta , Mẹ Maria và các Thánh luôn ban ơn và chúc lành cho Xứ đoàn và chúc Xứ đoàn Teresa Calcutta xây dựng xứ đoàn ngày càng vững mạnh hơn.